TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Tác giả: Thầy TiiL

06/09/2023

Có thể sử dụng các công thức tính toán, vẽ minh họa chính xác GeoGebra – the world’s favorite, free math tools used by over 100 million students and teachers

Đọc thêm →
28/08/2023

Các nhà phát triển Android đã quen thuộc với nhiều loại bố cục khác nhau cho mục đích thiết kế cơ bản. Điều kiện quan trọng nhất mà bất kỳ thuộc tính bố cục nào cũng phải đáp ứng là khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị và xử lý hoặc điều chỉnh từng giao […]

Đọc thêm →
02/05/2023

Phần này hướng dẫn xây dựng các entity để mapping tương ứng với các bảng, quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Đọc thêm →
02/05/2023

Phần này giới thiệu về cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng  (nhằm mục tiêu demo giải pháp với Springboot nên chúng tôi sử dụng CSDL bán hàng “đơn giản”, để người học dễ hiểu và thực hiện)

Đọc thêm →
02/05/2023

Bài này hướng dẫn cách tổ chức dự án theo một khuôn mẫu hay dùng

Đọc thêm →
02/05/2023

Việc Mapping quan hệ một-nhiều giữa 2 bảng vào các Entity trong JPA/Hirbenate được thựu hiện thông qua 2 chú thích  @OneToMany và @ManyToOne trong Spring JPA .

Đọc thêm →
05/04/2023

Trong các Mạng di động Ad hoc (MANET), chi phí truy cập kênh đề cập đến lượng thời gian và tài nguyên mà các nút trong mạng tiêu tốn để đồng bộ hóa quyền truy cập của họ vào kênh truyền thông không dây chung. Trong MANET, các nút phải cạnh tranh để truy cập […]

Đọc thêm →
04/04/2023

In writing my PhD research paper, how to write Related Work section? The Related Work section of a PhD research paper is an important part of the paper that provides a comprehensive overview of the relevant literature on the research topic. This section should demonstrate the gap in the existing literature and how the proposed […]

Đọc thêm →
04/04/2023

Link error In computer networking, a link error refers to a failure in communication between two network devices at the physical layer. This can occur due to a variety of reasons, such as faulty cables, damaged connectors, or incorrect configurations. Common symptoms of a link error include: No connectivity between network devices Slow or intermittent […]

Đọc thêm →
18/03/2023

SARSA vs Q – learning SARSA and Q-learning are two reinforcement learning methods that do not require model knowledge, only observed rewards from many experiments runs. Unlike MC which we need to wait until the end of an episode to update the state-action value function Q(s,a), SARSA and Q-learning make the update after each step.In […]

Đọc thêm →