TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: AI-ML

12/04/2022

Khi học Lý thuyết thì ta sẽ thấy các bài toán có vài đặc trưng (features) và vector input thường chỉ có độ dài 1,2 phần tử. Nhưng khi làm việc thực tế thì chúng ta sẽ thường xuyên phải deal với các input có số đặc trưng lớn, dài dằng dặc và chúng ta […]

Đọc thêm →
12/04/2022

Principle Component Analysis (PCA), đây là một kết quả rất đẹp của đại số mà ngày nay được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Sinh học, Tài chính,.. Với dữ liệu cần phân tích ban đầu phụ thuộc nhiều biến, vấn đề là các biến này thường có tương quan với nhau sẽ […]

Đọc thêm →
11/04/2022

Bài toán nhận dạng tiền Việt Nam bằng CNN Classify. [[Nguồn : Mì AI: https://miai.vn/2020/04/21/nhan-dang-tien-viet-nam-voi-transfer-learning-vgg16-cnn-classify/ ]] Nhiệm vụ của bài toán là: khi chúng ta đưa tiền vào camera, hệ thống phải nhận diện mệnh giá của từng tờ tiền. Bài này có nhiều cách làm lắm, và khi mình đăng bài này lên thế […]

Đọc thêm →
08/04/2022

CNN architectures SAVE for my (TiiL) research perpose only, Nội dung sau đây là lưu lại để tác giả tham khảo sau này (Nguồn: https://www.datasciencecentral.com/lenet-5-a-clasic-cnn-architecture/ )  The most popular CNN architectures are: LeNet – which was used for recognizing handwritten numbers, not so deep AlexNet – deeper network, first that have been used ReLu as an activation […]

Đọc thêm →
24/03/2022

Bài toán hôm nay chúng ta làm phải gọi là 1 bài toán kinh điển đó là phân loại hoa lan hay còn gọi là IRIS Classification. Bài toán nầy kinh điển đến nỗi Sklearn tích hợp luôn data để lúc cần dùng khỏi cần load từ bên ngoài. Haha!  [Nguồn: https://miai.vn/2020/06/25/oanh-gia-model-ai-theo-cach-mi-an-lien-chuong-3-thuc-hanh-voi-python/] Bài toán này […]

Đọc thêm →