TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Giới thiệu

11/04/2022

Tạo bố cục ứng dụng Ứng dụng chỉ có duy nhất một RecyclerView,  vậy thêm vào RecyclerView xml layout chính. Tệp activity_main.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” tools:context=”.MainActivity”> <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView android:id=”@+id/rycViewSubject” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” /> </LinearLayout> Tạo bố cục cho mỗi hàng Trong ví dụ này, đơn giản Mỗi hàng trong RecyclerViewsẽ chỉ […]

Đọc thêm →
25/10/2021

Xin chào!, Tôi là web TiiL, nơi cung cấp các bài viết của TiiL  nhằm hỗ trợ mọi người trong việc Sử dụng các phần mềm máy tính thuần thục, hỗ trợ các bạn đã – đang và sẽ bước vào nghề viết chương trình cho máy tính, xây dựng các trang web, TiiL cũng sẽ […]

Đọc thêm →