TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

CHUYÊN MỤC: Trắc nghiệm

27/12/2021

Tiếp phần 1 Trắc nghiệm Lập trình C có đáp áp #P1 Câu 31 : Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h> void main() { int ch=’A’; printf(“%d”,ch); } a)     A. b)     a. C#)     65. d)     Kết quả khác.   Câu 32:Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> void main() { int i=98; printf(“%c”,i); }; […]

Đọc thêm →
27/12/2021

Câu 1: Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C? a)     diem toan b)     3diemtoan C#)     _diemtoan d)     -diemtoan   Câu 2: Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: a)     Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). B#)     Nó được khai báo ngoài […]

Đọc thêm →
29/10/2021

Các câu hỏi trắc nghiệm, nội dung tập trung: Kiểu dữ liệu,  Biến, Biểu thức, Lệnh nhập xuất, Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh, Cấu trúc lặp. 

Đọc thêm →