TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bản đồ Covid 19 Việt Nam

Hướng dẫ tạo Dashboard thể hiện diễn biến Covid 19 tại Việt Nam năm 2021 bằng Power BI.

Bước 1. Lấy dữ liệu

Vào trang https://vnexpress.net/covid-19/covid-19-viet-nam, nhấn F12 –> Network –> Refresh lại trang Web, tìm đến file covid19_2021_by_map –> tại header copy url ( https://vnexpress.net/microservice/sheet/type/covid19_2021_by_map)

– Vào Power BI,  Get data –> Blank Query, tại Fomular gõ hàm: Csv.Document(Web.Contents(“https://vnexpress.net/microservice/sheet/type/covid19_2021_by_map”),[Delimiter=”,”])

– Đổi tên bảng thành “Tỉnh thành”, tại tab Home –> Choose Columns –> “TỈNH THÀNH”,”NHIỄM”,”TỔNG NHIỄM”, “SỐ NGÀY KHÔNG CÓ CA NHIỄM”,”DÂN SỐ”,”MIỀN”)

– Tương tự tìm đến file covid19_2021_by_day và load vào Power BI, sau đó đổi tên bảng thành “Ca nhiễm theo ngày”, tại tab Home –>Choose Columns –> “NGÀY”,”CỘNG ĐỒNG”,”TỔNG CỘNG ĐỒNG”,”COUMUNITY”,”imported”,”new_deaths”,”new_recovered”,”new_cases”,”total_cases”,”total_deaths”,”quỹ vắc xin”,”tổng quỹ vắc xin theo ngày”,”new_active”,”total_active”

– Tiếp theo tìm đến file covid19_2021_by_location và load vào Power BI, đổi tên bảng thành “Ca nhiễm theo tỉnh” –> Click chuột vào cột ngày –> unpivot orther columns–> attribute=”tỉnh thành”, value=”ca nhiễm”.

– Tiếp theo chỉnh sửa dữ liệu cho các cột theo định dạng phù hợp

  • Close & apply để đóng cửa sổ Query Editor
  • Xem chi tiết tại Video

Bước 2: Sử dụng DAX để xây dựng bảng thời gian

tại tab Modeing –> New Table, tại formular gõ hàm sau:

Thời gian = ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2021,1,1),TODAY()),
                   “Year”,YEAR([Date]),
                  “Quarter”,”Q”&FORMAT([Date],”Q”),
                  “MonthId”,MONTH([Date]),
                  “Month Name”,FORMAT([Date],”MMM”),
                  “Week”,FORMAT([Date],”WW”),
                 “WeekDay”,WEEKDAY([Date]),
                 “Day”,DAY([Date]),
                 “Day Short”,FORMAT([Date],”DDD”),
                 “Fiscal Year”, “FY”&IF(MONTH([Date])<=6,YEAR([Date]),YEAR([Date]+1)),
                 “Month Fiscal Sort”, IF(MONTH([Date])<=6,MONTH([Date])+6,MONTH([Date])-6),
                 “Working Date”, IF(WEEKDAY([Date])=1,”No”,”Yes”)
)
Xem chi tiết tại Video
Bước 3. Sử dụng hàm DAX để xây dựng một số measures sau
+ Ca nhiễm mới =SUM([‘Ca nhiễm theo ngày'[new_case]) //số ca nhiễm mới trong ngày
+ Ca đang điều trị mới= SUM([‘Ca nhiễm theo ngày'[new_active])
+ Ca hồi phục mới =SUM([‘Ca nhiễm theo ngày'[new_recovered])
+ Ca tử vong mới =SUM([‘Ca nhiễm theo ngày'[new_deaths])
+Tổng ca nhiễm mới =CACULATE([Ca nhiễm mới],Filter(ALL(‘Thời gian'[Date]), ‘Thời gian'[Date]<=MAX(‘Thời gian'[Date])))
Xem thêm tại video:
Bước 4. Trực quan hóa dữ liệu
Xem tại video

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thi-Huong-Ly

Cô TiiL, yêu màu tím, thích sự thủy chung. Thích đọc sách, học bổ sung các kiến thức mỗi ngày. Giảng dạy các môn học về Thiết kế lập trình web, Phân tích dữ liệu, Tri tuệ kinh doanh

Comments are closed.