TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đồ án – Mạng cảm biến không dây – Mô phỏng OMNET++

Đồ án nêu Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Một số giao thức MAC trong mạng cảm biến không dây. Phần mềm mô phỏng mạng OMNET++. Mô phỏng và đánh giá hiệu quả năng lượng của CSMA, SMAC, TMAC.

Bản luận văn đã giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây, nghiên cứu đánh giá một số cơ chế điều khiển truy nhập môi trƣờng (MAC) điển hình nhƣ CSMA, S-MAC, T-MAC thông qua mô phỏng bằng bộ phần mềm OMNET++.
Các kết quả mô phỏng cho thấy với CSMA mức tiêu thụ năng lƣợng là rất cao và hầu nhƣ không đổi. Trong khi đó với giao thức T-MAC và S-MAC mức tiêu thụ năng lƣợng là khá nhỏ.
Đối với T-MAC dòng điện tiêu thụ trung bình tuy thấp hơn S-MAC nhƣng tăng tỉ lệ thuân với tốc độ phát sinh gói tin. Tuy nhiên, do hiện tƣợng ngủ sớm nên thông lƣợng cực đại của T-MAC bị giới hạn. Để khắc phục hiện tƣợng
thông lƣợng cực đại bị giới hạn bởi hiện tƣợng ngủ sớm, một trong những giải pháp của T-MAC là sử dụng kỹ thuật gửi sớm RTS. Trong mô phỏng cho thấy thông lƣợng cực đại của T-MAC có FRTS cao hơn so với T-MAC không FRTS, tuy nhiên dòng điện tiêu thụ trung bình cũng vì đó mà tăng lên tƣơng ứng. Đối với S-MAC dòng điện tiêu thụ trung bình lại giảm khi tăng tốc độ phát inh gói tin.
Đồ án cũng đã giới thiệu một cách tổng quan về OMNET++, là một phần mềm dùng để mô phỏng mạng rất mạnh và hiệu quả

MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO ĐỒ ÁN FULLTEXT TẠI ĐÂY

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.