TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

RecyclerView in Android – a Simple Example

Tạo bố cục ứng dụng

Ứng dụng chỉ có duy nhất một RecyclerView,  vậy thêm vào RecyclerView xml layout chính.

Tệp activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rycViewSubject"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

Tạo bố cục cho mỗi hàng

Trong ví dụ này, đơn giản Mỗi hàng trong RecyclerViewsẽ chỉ có một duy nhất TextView. Do vậy ta tạo tệp layout mới.

Tệp recyclerview_row_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rycViewSubject"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

Tạo bộ điều hợp Adapter

Tệp: MyRecyclerViewAdapter .java  

package vn.edu.ntu.vidurecycleview_simpletext;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.List;

public class MyRecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyRecyclerViewAdapter.MyItemViewHolder>{
  private List<String> mSubjectList;
  private LayoutInflater mInflater;

  public MyRecyclerViewAdapter(Context mContext,List<String> mSubjectList) {
    this.mSubjectList = mSubjectList;
    this.mInflater = LayoutInflater. from(mContext);
  }

  @NonNull
  @Override
  public MyItemViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = mInflater.inflate(R.layout.recyclerview_row_item, parent, false);
    return new MyItemViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull MyItemViewHolder holder, int position) {
    String subject = mSubjectList.get(position);
    holder.myTextView_SubjectName.setText(subject);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mSubjectList.size();
  }

  class MyItemViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView myTextView_SubjectName;
    MyItemViewHolder (View view) {
      super(view);
      myTextView_SubjectName = view.findViewById(R.id.tvSubjectName);
    }
  }
}

 

 

Khởi tạo RecyclerView trong Activity

Tệp MainActivity.java 

package vn.edu.ntu.vidurecycleview_simpletext;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import android.os.Bundle;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  MyRecyclerViewAdapter adapter;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    // data to populate the RecyclerView with
    ArrayList<String> subjectNames = new ArrayList<>();
    subjectNames.add("Maths");
    subjectNames.add("Physics");
    subjectNames.add("Economics");
    subjectNames.add("C Programming");
    subjectNames.add("Java Progamming");
    // set up the RecyclerView
    RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.rycViewSubject);
    recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
    adapter = new MyRecyclerViewAdapter(subjectNames);
    recyclerView.setAdapter(adapter);
  }
}

 Và đây là kết quả

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.