TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài giảng Lập trình Hướng đối tượng với Java

Chia sẻ để các bạn tham khảo, học tập với bài giảng Lập trình hướng đối tượng, có mô phỏng theo Java  Bài giảng gồm các bài học  [Tải về trọn bộ]

Bài 1. Tổng quan về lập trình Hướng đối tượng  [tải về] 1. Kỹ thuật lập trình
2. Kỹ thuật hướng đối tượng
3. Các khái niệm cơ bản
4. Các nguyên lý
5. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
 Bài 2. Ngôn ngữ lập trình Java cơ bản  [tải vể] 1. Giới thiệu về Java
2. Định danh
3. Các kiểu dữ liệu
4. Toán tử
5. Cấu trúc điều khiển
6. Mảng
 Bài 3. Xây dựng lớp (class)  [tải vể] 1. Trừu tượng hóa dữ liệu
2. Lớp và thành phần của lớp
3. Xây dựng lớp
4. Tạo và sử dụng đối tượng
5. Thành viên hằng & tĩnh
6. Biểu đồ lớp
 Bài 4. Các kỹ thuật xây dựng lớp  [tải vể] 1. Đóng gói
2. Hàm khởi tạo
3. Nạp chồng
4. Kết tập
 Bài 5. Một số kỹ thuật Java nâng cao [tải vể] 1. Lớp bao
2. Các hàm toán học
3. Các kỹ thuật thao tác với chuỗi
4. Quản lý bộ nhớ trong Java
5. So sánh đối tượng
6. Truyền tham số cho phương thức
 Bài 6. Kế thừa [tải vể] 1. Khái niệm kế thừa
2. Biểu diễn quan hệ kế thừa trong biểu đồ lớp
3. Nguyên lý kế thừa
4. Khởi tạo và hủy bỏ đối tượng lớp con
 Bài 7. Các kỹ thuật thừa kế  [tải vể] 1. Ghi đè (overide)
2. Lớp trừu tượng (abstract class)
3. Giao diện (interface)
 Bài 8. Đa hình [tải vể] 1. Upcasting và downcasting
2. Đa hình
3. Liên kết tĩnh và liên kết động
 Bài 9. Kỹ thuật lập trình tổng quát  [tải vể] 1. Lập trình tổng quát
2. Tập hợp đối tượng
3. Các giao diện Collection
4. Cài đặt của các giao diện Collection
5. Iterator và Comparator
 Bài 10. Xử lý ngoại lệ  [tải vể] 1. Ngoại lệ
2. Bắt và xử lý ngoại lệ
3. Ủy nhiệm ngoại lệ
4. Tự định nghĩa ngoại lệ
 Bài 11. Nhập /Xuất  [tải vể] 1. Tổng quan
2. I/O với file text
3. I/O với file nhị phân
4. Một số luồng trong Java
 Bài 12. Đồ họa và Xử lý sự kiện [tải vể] 1. Giao diện đồ họa người sử dụng
2. AWT
3. Xử lý sự kiện
4. Swing
 Bài 13. Tổng quan về UML [tải vể] 1. Phân tích và thiết kế hệ thống HĐT
2. Biểu đồ use case
3. Biểu đồ hoạt động
4. Biểu đồ tương tác
5. Biểu đồ lớp

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.