TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài giảng Tin học Đại cương có Lập trình C

Cùng một nội dung học tập, với mỗi Thầy/Cô giáo có cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy phù hợp với mục tiêu và “đối tượng” học tập. Mỗi người học cũng sẽ cảm nhận ở mội người dạy theo cách khác nhau. Ở đây Cô TiiL giới thiệu thêm đến chúng ta một bài giảng Tin học đại cương (Tin học A), của thầy Bùi Trọng Tùng, Giảng viên ĐHBK Hà Nội.

Xin được giới thiệu nguyên văn đề mọi người tiện theo dõi.

Mục tiêu:
Học phần không chỉ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về CNTT cơ bản (theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) bao gồm những hiểu biết về: cách biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng internet, các phần mềm tiện ích, các phần mềm tin học văn phòng cơ bản, mà còn trang bị cho sinh viên: khả năng mô tả thuật toán bằng các phương pháp khác nhau, nắm bắt được nguyên lý và các cấu trúc lập trình của ngôn ngữ lập trình bậc cao và khả năng minh hoạ các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung vắn tắt học phần:
Khái niệm thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, hệ điều hành, mạng internet, phần mềm ứng dụng và tin học văn phòng. Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán; Các cấu trúc lập trình cơ bản, các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C

Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin Tải về

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học
 • Biểu diễn dữ liệu trong máy tính
Bài 2. Hệ thống máy tính Tải về

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Mạng máy tính
 • Giới thiệu về Hệ điều hành
Bài 3. Thuật toán Tải về

 • Giải quyết bài toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Biểu diễn thuật toán
 • Một số thuật toán thông dụng
Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C  Tải về

 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc cơ bản của chương trình C
 • Biên dịch chương trình C
Bài 5. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C Tải về

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các toán tử trong C
 • Một số toán tử đặc trưng trong C
Bài 6. Các lệnh vào-ra cơ bản Tải về

 • Các hàm vào ra cơ bản
 • Các hàm vào ra khác
 • Một số toán tử đặc trưng trong C
Bài 7. Các cấu trúc lập trình trong C Tải về

 • Cấu trúc khối lệnh
 • Cấu trúc rẽ nhánh: if, if…else, switch
 • Cấu trúc lặp: while, do…while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình
Bài 8. Mảng, con trỏ và xâu ký tự  Tải về

 • Khai báo, sử dụng mảng và xâu ký tự
 • Cài đặt các thuật toán trên mảng và xâu ký tự: tìm kiếm, sắp xếp…
 • Khái niệm, khai báo và sử dụng con trỏ
Bài 9. Kiểu cấu trúc  Tải về

 • Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc
Bài 10. Chương trình con trong C  Tải về

 • Khái niệm, khai báo hàm
 • Truyền tham số cho hàm
 • Phạm vi của biến trong chương trình
Bài 11. Tệp tin  Tải về

 • Khái niệm và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tệp nhị phân

Bài giảng được chia sẻ tại nguồn: IT1110: Tin đại cương (hust.edu.vn)

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/GIANG-VIEN/Nguyen-Thi-Huong-Ly

Cô TiiL, yêu màu tím, thích sự thủy chung. Thích đọc sách, học bổ sung các kiến thức mỗi ngày. Giảng dạy các môn học về Thiết kế lập trình web, Phân tích dữ liệu, Tri tuệ kinh doanh

Comments are closed.