TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Thực hiện10 đề tài học máy với Python

Giới thiệu bộ 10 video hướng dẫn chi tiết  thực hiện 10 đề tài học máy với Python (machine learning with Python) qua các bài toán dự báo (prediction) phát hiện (detection).

Chi tiết 10 đề tài học máy với Python có trong Playlist video như sau:

  1. Đề tài 1 : SONAR Rock vs Mine Prediction with Python
  2. Đề tài 2:  Diabetes Prediction using Machine Learning with Python
  3. Đề tài 3.  Fake News Prediction using Machine Learning with Python
  4. Đề tài 4.  Loan Status Prediction using Machine Learning with Python
  5. Đề tài 5.  Wine Quality Prediction using Machine Learning with Python
  6. Đề tài 6.  Heart Disease Prediction using Machine Learning with Python
  7. Đề tài 7. Credit Card Fraud Detection using Machine Learning in Python
  8. Đề tài 8.  Parkinson’s Disease Detection using Machine Learning – Python
  9. Đề tài 9. Titanic Survival Prediction using Machine Learning in Python
  10. Đề tài 10. Spam Mail Prediction using Machine Learning with Python

Fill list video, xem tại đây:    https://www.youtube.com/watch?v=fiz1ORTBGpY&list=PLk2ohMBz-QlV-Ja5VizPMkSDBkXjM5q0s

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.