TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

5 Bài lập trình C – nhập môn

Dưới đây là 5 ví dụ về các chương trình lập trình C cơ bản giúp bạn bắt đầu:

1. Chương trình “Hello, World!”:

#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

2. Chương trình tính tổng hai số:

#include <stdio.h>

int main() {
  int num1, num2, sum;
  printf("Nhập số thứ nhất: ");
  scanf("%d", &num1);
  printf("Nhập số thứ hai: ");
  scanf("%d", &num2);
  sum = num1 + num2;
  printf("Tổng của %d và %d là %d\n", num1, num2, sum);
  return 0;
}

3. Chương trình kiểm tra số chẵn/lẻ:

#include <stdio.h>

int main() {
  int num;
  
  printf("Nhập một số nguyên: ");
  scanf("%d", &num);
  
  if (num % 2 == 0) {
    printf("%d là số chẵn.\n", num);
  } else {
    printf("%d là số lẻ.\n", num);
  }
  
  return 0;
}

4. Chương trình tính giai thừa:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, i;
  unsigned long long factorial = 1;

  printf("Nhập một số nguyên dương: ");
  scanf("%d", &n);

  if (n < 0) {
    printf("Không tính được giai thừa cho số âm.\n");
  } else {
    for (i = 1; i <= n; ++i) {
      factorial *= i;
    }
    printf("Giai thừa của %d là %llu\n", n, factorial);
  }

  return 0;
}

5. Chương trình in dãy Fibonacci:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, i, first = 0, second = 1, next;

  printf("Nhập số phần tử trong dãy Fibonacci: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Dãy Fibonacci: ");

  for (i = 1; i <= n; ++i) {
    if (i == 1) {
      printf("%d, ", first);
      continue;
    }
    if (i == 2) {
      printf("%d, ", second);
      continue;
    }
    next = first + second;
    first = second;
    second = next;
    printf("%d, ", next);
  }

  return 0;
}

Xem chi tiết các bài giảng tại đây

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *