TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

5 Bài lập trình C – nhập môn

Dưới đây là 5 ví dụ về các chương trình lập trình C cơ bản giúp bạn bắt đầu:

1. Chương trình “Hello, World!”:

#include <stdio.h>
int main() {
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

2. Chương trình tính tổng hai số:

#include <stdio.h>

int main() {
  int num1, num2, sum;
  printf("Nhập số thứ nhất: ");
  scanf("%d", &num1);
  printf("Nhập số thứ hai: ");
  scanf("%d", &num2);
  sum = num1 + num2;
  printf("Tổng của %d và %d là %d\n", num1, num2, sum);
  return 0;
}

3. Chương trình kiểm tra số chẵn/lẻ:

#include <stdio.h>

int main() {
  int num;
  
  printf("Nhập một số nguyên: ");
  scanf("%d", &num);
  
  if (num % 2 == 0) {
    printf("%d là số chẵn.\n", num);
  } else {
    printf("%d là số lẻ.\n", num);
  }
  
  return 0;
}

4. Chương trình tính giai thừa:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, i;
  unsigned long long factorial = 1;

  printf("Nhập một số nguyên dương: ");
  scanf("%d", &n);

  if (n < 0) {
    printf("Không tính được giai thừa cho số âm.\n");
  } else {
    for (i = 1; i <= n; ++i) {
      factorial *= i;
    }
    printf("Giai thừa của %d là %llu\n", n, factorial);
  }

  return 0;
}

5. Chương trình in dãy Fibonacci:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, i, first = 0, second = 1, next;

  printf("Nhập số phần tử trong dãy Fibonacci: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Dãy Fibonacci: ");

  for (i = 1; i <= n; ++i) {
    if (i == 1) {
      printf("%d, ", first);
      continue;
    }
    if (i == 2) {
      printf("%d, ", second);
      continue;
    }
    next = first + second;
    first = second;
    second = next;
    printf("%d, ", next);
  }

  return 0;
}

Xem chi tiết các bài giảng tại đây

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.