TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

5 Bài lập trình C – Thao tác trên dãy số (mảng 1 chiều)

1. Chương trình tính tổng của các phần tử trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, sum = 0;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    sum += arr[i];
  }
  
  printf("Tổng của các phần tử trong mảng là %d\n", sum);
  
  return 0;
}

2. Chương trình tìm giá trị lớn nhất trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, max;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    if (i == 0 || arr[i] > max) {
      max = arr[i];
    }
  }
  
  printf("Giá trị lớn nhất trong mảng là %d\n", max);
  
  return 0;
}

3. Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, min;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    if (i == 0 || arr[i] < min) {
      min = arr[i];
    }
  }
  
  printf("Giá trị nhỏ nhất trong mảng là %d\n", min);
  
  return 0;
}

4. Chương trình in các số chẵn từ mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  printf("Các số chẵn trong mảng là: ");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] % 2 == 0) {
      printf("%d ", arr[i]);
    }
  }
  
  printf("\n");
  
  return 0;
}

5. Chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần (sử dụng giải thuật sắp xếp nổi bọt):

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Sắp xếp mảng
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (arr[j] > arr[j + 1]) {
        // Hoán đổi giá trị
        int temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
  
  printf("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần: ");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  
  printf("\n");
  
  return 0;
}

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.