TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

5 Bài lập trình C – Thao tác trên dãy số (mảng 1 chiều)

1. Chương trình tính tổng của các phần tử trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, sum = 0;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    sum += arr[i];
  }
  
  printf("Tổng của các phần tử trong mảng là %d\n", sum);
  
  return 0;
}

2. Chương trình tìm giá trị lớn nhất trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, max;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    if (i == 0 || arr[i] > max) {
      max = arr[i];
    }
  }
  
  printf("Giá trị lớn nhất trong mảng là %d\n", max);
  
  return 0;
}

3. Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n, min;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
    if (i == 0 || arr[i] < min) {
      min = arr[i];
    }
  }
  
  printf("Giá trị nhỏ nhất trong mảng là %d\n", min);
  
  return 0;
}

4. Chương trình in các số chẵn từ mảng:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  printf("Các số chẵn trong mảng là: ");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] % 2 == 0) {
      printf("%d ", arr[i]);
    }
  }
  
  printf("\n");
  
  return 0;
}

5. Chương trình sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần (sử dụng giải thuật sắp xếp nổi bọt):

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;
  
  printf("Nhập số lượng phần tử trong mảng: ");
  scanf("%d", &n);
  
  int arr[n];
  
  printf("Nhập các phần tử:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
  }
  
  // Sắp xếp mảng
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (arr[j] > arr[j + 1]) {
        // Hoán đổi giá trị
        int temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
  
  printf("Mảng sau khi sắp xếp tăng dần: ");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  
  printf("\n");
  
  return 0;
}

 

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *