TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Trắc nghiệm Lập trình C có đáp áp #P1

Phần 1, với 30 câu hỏi trắc nghiệm trải đều các nội dung của Lập trình C

Xem thêm Phần 2 

Câu 1: Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C?

a)     diem toan

b)     3diemtoan

C#)     _diemtoan

d)     -diemtoan

 

Câu 2: Một biến được gọi là biến toàn cục nếu:

a)     Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main().

B#)     Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main().

c)     Nó được khai báo bên ngoài hàm main().

d)     Nó được khai báo bên trong hàm main().

 

Câu 3: Một biến được gọi là một biến địa phương nếu:

A#)     Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, kể cả hàm main().

b)     Nó đươc khai báo bên trong các hàm ngoại trừ hàm main().

c)     Nó được khai báo bên trong hàm main().

d)     Nó được khai báo bên ngoài các hàm kể cả hàm main().

 

Câu 4: Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C:

A#)     Kiểu double.

b)     Kiểu con trỏ.

c)     Kiểu hợp.

d)     Kiểu mảng.

 

Câu 5: Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:

a)     (a+=b).

b)     (a*=b).

c)     (a=b).

D#)     (a&=b)

 

Câu 6: Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C:

a)     (ab).

b)     (a-=b).

C#)     (a>>=b).

d)     (a*=b).

 

Câu 7:Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên hệ 16:

a)     “%d”.

B#)     “%x”.

c)     “%i”.

d)     “%u”.

 

Câu 8: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên ở hệ 8:

a)     “%ld”.

b)     “%x”.

C#)     “%o”.

d)     “%u”.

 

Câu 9:Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một kí tự:

a)     “%f”.

b)     “%x”.

c)     “%s”.

D#)     “%c”.

Câu 10: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một xâu kí tự:

a)     “%f”.

b)     “%x”.

C#)     “%s”.

d)     “%c”.

 

Câu 11: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên dài:

A#)     “%ld”.

b)     “%x”.

c)     “%d”.

d)     “%o”.

 

Câu 12: Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên:

a)     “%u”.

b)     “%e”.

C#)   “%d”.

d)     “%p”.

 

Câu 13:Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác kép:

a)     “%u”.

B#)     “%e”.

c)     “%o”.

d)     “%p”.

 

Câu 14:Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn:

a)     “%u”.

b)     “%e”.

C#)     “%f”.

d)     “%o”.

 

Câu 15: Kiểu dữ liệu int( kiểu số nguyên) có thể xử lí số nguyên nằm trong khoảng nào:

a)     0…255.

B#)     -32768…32767.

c)     -128…127.

d)     0…65535.

 

Câu 16: Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C :

A#)     (c=a & b).

b)     (c=a && b).

c)     (c= a/b).

d)     (c= a<<b).

 

Câu 17 :Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép :

a)     (a+=b).

b)     (a-=b).

c#)     (a>>=b).

d)     (a*=b).

 

Câu 18 :Cho a=3, b=2. Biến c=(a<<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây :

a)     c=9 .

b#)     c=12

c)     c=6.

d)     c=8.

 

Câu 19 : Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì :

#include <stdio.h>

void main()

{

int a,b ;

a=100 ;

b=56 ;

printf(“%d”,(a<b) ? a:b);

}

A#)     56.

b)     100.

c)     Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình.

d)     Kết quả khác.

 

Câu 20:Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình:

A#)     puts().

b)     printf().

c)     scanf().

d)     gets().

 

Câu 21:Kết quả của chương trình sau:

#include “stdio.h”

void main()

{

int i;

i=10;

printf(“%o”,i);

}

A#)     12.

b)     10.

c)     8.

d)     Kết quả khác.

 

Câu 22:Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính:

A#)     Truyền bằng trị.

b)     Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số.

c)     Cả a và b đều đúng.

d)     Cả a và b đều sai.

 

Câu 23 : Cho biết giá trị của biểu thức 5>1 :

a)     -1.

b)     0.

C#)     1.

d)     Không câu nào đúng.

 

Câu 24 : Cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4<2 :

a)     1.

B#)     0.

c)     -1 .

d)     Không câu nào đúng.

 

Câu 25: Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì :

a)     Kiểu trả về của hàm phải là kiều void.

b)     Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void.

C#)     Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo.

d)     Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean.

 

Câu 26 : Kiểu dữ liệu float có thể xử lí dữ liệu trong phạm vi nào :

A#)     3.4*10-38đến 3.4*1038.

b)     -32768 đến 32767.

c)     -128 đến 127.

d)     0…65535.

 

Câu 27 : Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C :

A#)     Kiểu mảng.

b)     Kiểu enum.

c)     Kiểu short int.

d)     Kiểu unsigned.

 

Câu 28 :Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép chuyển sang vòng lặp tiếp theo mà không cần phải thực hiện phần còn lại của vòng lặp:

a)     break.

b)     goto.

C#)     continue.

d)     return.

 

Câu 29 :Giả sử có câu lệnh ch=’A’. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte :

A#)     1.

b)     2.

c)     3.

d)     4.

 

Câu 30 : Giả sử có câu lệnh ch[]= “A”. ch chứa bao nhiêu bytes :

a)     1.

B#)     2.

c)     3.

d)     4.

 

Xem tiếp Phần 2

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.