TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Lập trình STM32 – Truyền thông nối tiếp bất đồng bộ UART

Ví dụ ứng dụng UART

Vài note về UART:

 • Universal Asynchronous Reciver/Transmister – chuẩn giao tiếp không đồng bộ
 • Ta thường dùng cho giao tiếp MCU và các thiết bị ngoại vi
 • Full duplex: nghĩa là tại một thời điểm có thể truyền và nhận đồng thời.
 • Baund rate (tốc độ Baund)  là khoảng thời gian dành cho 1 bit được truyền. Bắt buột set giống nhau ở 2 phía gửi và nhận.

Thực hành UART STM32

Bài toán: Lập trình truyền dữ liệu nối tiếp bất động bộ qua 2 chân 9 và 10 ở cổng A của STM32F4

B1. Cấu hình cho phép sử dụng UART với chân 9 và 10 như hình

B2. Thiết lập tham số cho phiên giao tiếp

Bước 3: Cho phép gọi ngắt khi hoàn thành một truyền/nhận 1B

CÁC HÀM SỬ DỤNG

 • void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  • Chương trình con phục vụ ngắt, khi hoàn thành một phiên UART
 • HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
  • Gửi một khối dữ liệu, có địa chỉ được trỏ bởi pData, kích thước Size Byte
 • HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
  • Nhận về một khối dữ luệ, cất vào vùng nhớ, trỏ bởi pData, kích thước Size Byte

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.