TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 3 – Cơ bản JSP

JSP (Java Server Page)

Thiết kế các trang web sử dụng HTML chuẩn. Vị trí nào cần tạo ra nội dung động chỉ cần chèn các thẻ Java vào bên trong HTML.

Toàn bộ trang JSP được thông dịch sang Servlet (một lần) và Servlet được thực thi khi yêu cầu của client gửi đến

JSP mạnh về xử lý hiển thị nhưng lại yếu về xử lý nghiệp vụ và điều phối

Trong thực tế, chúng ta kết hợp sức mạnh của Servlet và JSP vào mô hình MVC (Model-View-Controller)
• Các Servlet đóng vai trò làm Controller
• Các trang JSP đóng vai trò làm View
• Model: sử dụng các công nghệ sẵn có khác (JDBC, MyBatis, …)

Kỹ thuật sinh nội dung động trong JSP

  • Gọi mã Java trực tiếp trong JSP
  • Gọi mã Java gián tiếp trong JSP
  • Sử dụng JavaBeans
  • Tự phát triển và sử dụng các custom tags
  • Sử dụng 3rd-party custom tags hoặc JSTL (JSP Standard Tag Library)
  • Sử dụng mẫu thiết kế MVC
  • Sử dụng Model2 frameworks đã được kiểm chứng

Gọi mã nguồn Java sử dụng JSP scripting elements

Cho phép chèn các đoạn mã nguồn java vào bên trong trang JSP

Khi trang JSP thông dịch các đoạn mã nguồn này sẽ được chèn vào bên trong phương thức _jspService của Servlet.

Có 3 dạng:

  • Expressions: <%= Expressions %>
  • Scriptlets: <% Code %>
  • Declarations: <%! Declarations %>

JSP Expression

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.