TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 4 – Spring MVC (maven)- ví dụ Hello

Hướng dẫn người học tạo dự án java web với Spring MVC framework với 10 bước cơ bản, cụ thể, trực quan.

1. MAVEN LÀ GÌ ?

Apache maven là một chương trình quản lý dự án cho phép các developers có thể quản lý về version, các dependencies ( các thư viện sử dụng trong dự án ) , quản lý build, tự động download javadoc & source, …

2. VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG MAVEN

Bạn hãy thử tượng nếu dự án của chúng ta sử dụng rất nhiều thư viên thứ 3 : struts, hibernate, spring, … Việc import thư viện và các dependency ( dịch hiểu là “sự phụ thuộc” ) là rất vất vả, chưa kể đến việc version của các thư viện có thể conflict với nhau, việc import đầy đủ các thư viện là cả một vấn đề. 

3. REPOSITORY  MAVEN

 Là nơi để chương trình maven download các dependency.   https://mvnrepository.com/ 

4. HƯỚNG DẪN TẠO webapp VỚI MAVEN

Full hướng dẫn, có ảnh mình họa tại đây:

https://sites.google.com/d/0Byi9P_qstFTgMGpHWHZuU29fRkU/p/0Byi9P_qstFTgMUM2NURtN3ktRVk/edit?resourcekey=0-MXHUHjIkT3jeUezmNUsN_Q

Bước 1. Tạo dự án mới với Maven

Bước 2. Chọn kiểu dự án web

Bước 3: Nhập các thông số (tên miền tổ chức:1), (tên dự án:2)

Bước 4: Thêm thư mục java nếu chưa coo

Bước 5: Gắn với Webserver để hết báo lỗi

Bước 6: Cấu hình file pom.xml cho phép sử dụng Spring MVC 

copy chỗ này cho nhanh nhóe
<dependencies>    
 <dependency>           
   <groupId>junit</groupId>           
   <artifactId>junit</artifactId>           
   <version>3.8.1</version>           
 <scope>test</scope>        
</dependency>         
<!-- Servlet Library -->        
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->       
 <dependency>            
<groupId>javax.servlet</groupId>            
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>           
 <version>3.1.0</version>           
 <scope>provided</scope>        
</dependency>        
 <!-- Spring dependencies -->        
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->        
<dependency>            
<groupId>org.springframework</groupId>            
<artifactId>spring-core</artifactId>            
<version>4.3.1.RELEASE</version>       
 </dependency>        
 <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->       
 <dependency>            
<groupId>org.springframework</groupId>            
<artifactId>spring-web</artifactId>            
<version>4.3.1.RELEASE</version>        </dependency>         
<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->        
<dependency>            
<groupId>org.springframework</groupId>            
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>           
 <version>4.3.1.RELEASE</version>       
 </dependency>  
</dependencies>

Bước 7: Cấu hình web.xml 

copy code này
<!-- DispatcherServlet -->  
<servlet>        
 <servlet-name>SpingMVC_ViDu_Bai1_Maven</servlet-name>        
 <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>        
 <init-param>         
   <param-name>contextConfigLocation</param-name>        
  <param-value>/WEB-INF/configs/*.xml</param-value>       
 </init-param>  
 <load-on-startup>1</load-on-startup>   
 </servlet>    
<servlet-mapping>        
  <servlet-name>SpingMVC_ViDu_Bai1_Maven</servlet-name>       
   <url-pattern>*.html</url-pattern>    
</servlet-mapping>

Bước 8: Cấu hình spring-config-mvc.xml

Bước 9. Tạo Controller

Bước 10: Tạo view

Bước 11: Chạy dự án và xem kết quả

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.