TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 1TH – Eclipse IDE và Tomcat Server

CÀI ĐẶT ECLIPSE

B1- Tải và chạy bộ Installer để thực hiện chọn IDE phù hợp và cài đặt:  http://www.eclipse.org/downloads ,

B2– Ở môn này ta chọn Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers


Ghi chú: Việc cài Eclipse đã bao gồm luôn việc cài JDK 

CÀI ĐẶT WEBSERVER TOMCAT

B1. Tải   Apache Tomcat® – Apache Tomcat 9 Software Downloads    , lấy bản 64-bit Windows zip (pgpsha512)

B2. Xả nén vào một thư mục, ví dụ apache-tomcat-9.0.58

[B3 – có thể có hoặc không ]. Cấu hình cổng dịch vụ

Mạc định, cổng dịch vụ web được cấu hình ở đây là 8080, tuy vậy có thể cổng này đang được sử dụng bởi một dịch vụ web khắc (Apache PHP, IIS chẳng hạn) thì ta cần đổi sang cổng khác để có thể hoạt động

Thực hiện như sau:

Vào thư mục vừa xả  apache-tomcat-9.0.58 –> conf –> mở file Server.xml 

<Connector port=”8888 protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″   redirectPort=”8443″ />
<!– A “Connector” using the shared thread pool–>
<!–
<Connector executor=”tomcatThreadPool”  port=”8888” protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″  redirectPort=”8443″ />

SỬ DỤNG WEB TOMCAT TRONG ECLIPSE

B1. vào Menu:   Windows –> Show views –> Servers  để bật cửa sổ quản lý Servers

B2. chọn Create New Server  –>  Apache Tomcat Server 9 –> Browse đến thư mục Webserver ở trên  (apache-tomcat-9.0.58)

VÍ DỤ test:  HelloWord

Bước 1. Tạo dự án

Bước 2: Tạo  trang index.html  ở thư mục webapp và soạn nội dung

Bước 3: Chạy ứng dụng

Full code Project: JavaWeb-servlet-jsp/HelloWorld at main · maicuongtho/JavaWeb-servlet-jsp (github.com)

Video:

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.