TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Service Layer trong Spring Boot REST API

Tại sao Tầng Dịch Vụ Quan Trọng trong Ứng Dụng Spring Boot REST API?

Trong một ứng dụng Spring Boot REST API, tầng dịch vụ là một thành phần kiến trúc quan trọng đóng vai trò chính yếu:

Phân tách mối quan tâm (Separation of Concerns)

Tầng dịch vụ giúp phân tách logic nghiệp vụ khỏi các mối quan tâm xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP (thường được xử lý trong các Controller). Sự phân tách này tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm đơn, làm cho mã nguồn trở nên mô-đun hơn và dễ dàng bảo trì hơn.

Tính tái sử dụng và bảo trì (Reusability and Maintainability)

Bằng cách đóng gói logic nghiệp vụ trong các lớp dịch vụ, bạn thúc đẩy việc tái sử dụng mã. Cùng một logic có thể được truy cập và tái sử dụng trên các bộ điều khiển khác nhau hoặc thậm chí các phần khác nhau của ứng dụng mà không cần phải sao chép mã. Điều này làm cho ứng dụng dễ bảo trì hơn vì các thay đổi về quy tắc nghiệp vụ có thể được thực hiện ở một nơi (tầng dịch vụ) mà không ảnh hưởng đến các tầng khác.

Hỗ trợ giao dịch (Transactional Support)

Các dịch vụ thường định nghĩa ranh giới giao dịch cho các hoạt động bao gồm nhiều bước. Quản lý giao dịch của Spring có thể được áp dụng tại tầng dịch vụ để đảm bảo rằng các hoạt động hoặc hoàn thành thành công hoặc quay lại để duy trì tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.

Khả năng kiểm tra (Testability)

Các dịch vụ có thể dễ dàng kiểm tra một cách độc lập khỏi các bộ điều khiển và các tầng khác. Các kiểm thử đơn vị có thể tập trung vào việc kiểm tra các kịch bản logic nghiệp vụ cụ thể mà không cần xử lý yêu cầu/phản hồi HTTP hoặc truy cập cơ sở dữ liệu.

Đóng gói logic phức tạp (Encapsulation of Complex Logic)

Logic nghiệp vụ đôi khi có thể phức tạp và liên quan đến nhiều bước hoặc điều kiện. Tầng dịch vụ cung cấp một nơi có cấu trúc để đóng gói sự phức tạp này, cải thiện tính dễ đọc và bảo trì của mã.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng (Flexibility and Scalability)

Khi ứng dụng phát triển, có một tầng dịch vụ làm cho việc mở rộng và phát triển trở nên dễ dàng hơn. Các chức năng mới có thể được thêm vào bằng cách giới thiệu các dịch vụ mới hoặc mở rộng các dịch vụ hiện có mà không gắn chặt chúng với tầng web.

Ví dụ

Xem xét một ứng dụng Spring Boot đơn giản với một REST API để quản lý thông tin người dùng. Đây là cách tầng dịch vụ có thể được cấu trúc:

 • Controller Layer: Xử lý các yêu cầu HTTP đến, thực hiện xác thực cơ bản và ủy quyền cho tầng dịch vụ.
 • Service Layer: Chứa logic nghiệp vụ liên quan đến người dùng, chẳng hạn như tạo người dùng, truy xuất thông tin người dùng, cập nhật chi tiết người dùng, v.v.
 • Repository Layer: Quản lý tương tác với cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ bên ngoài để lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về xây dựngUserService

@Service
public class UserService {

  @Autowired
  private UserRepository userRepository;

  @Transactional
  public User createUser(UserDTO userDTO) {
    // Business logic to create a user
    User newUser = new User(userDTO.getName(), userDTO.getEmail());
    return userRepository.save(newUser);
  }

  public User getUserById(Long userId) {
    // Business logic to retrieve a user by ID
    return userRepository.findById(userId)
        .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException("User not found with id " + userId));
  }

  @Transactional
  public User updateUser(Long userId, UserDTO userDTO) {
    // Business logic to update a user
    User existingUser = getUserById(userId);
    existingUser.setName(userDTO.getName());
    existingUser.setEmail(userDTO.getEmail());
    return userRepository.save(existingUser);
  }

  @Transactional
  public void deleteUser(Long userId) {
    // Business logic to delete a user
    userRepository.deleteById(userId);
  }
}

Giải thích ví dụ

Trong ví dụ này:

 • UserService đóng gói toàn bộ logic nghiệp vụ liên quan đến quản lý người dùng (tạo, đọc, cập nhật và xóa người dùng).
 • Nó sử dụng UserRepository để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý giao dịch (@Transactional) đảm bảo rằng các thao tác này là nguyên tử và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Bằng cách sử dụng một tầng dịch vụ như vậy, ứng dụng trở nên có tổ chức hơn, dễ bảo trì hơn và tuân theo các thực tiễn tốt nhất trong kiến trúc phần mềm, đặc biệt trong một ứng dụng Spring Boot nơi sự phân tách như vậy được khuyến khích để tận dụng hiệu quả các tính năng của framework. (tham khảo medim)

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.