TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Spring Data REST: bỏ dùng layer Controller và Service.

Trong cảnh quan phát triển phần mềm đang tiến triển nhanh chóng, việc quản lý truy cập và các hoạt động cơ sở dữ liệu đã trải qua những tiến bộ đáng kể. Một trong những đổi mới trong hệ sinh thái Spring Framework là Spring Data REST, một công cụ mạnh mẽ giúp tự động tạo ra các dịch vụ RESTful. Với Spring Data REST, ngay cả một lớp entity đơn giản và một giao diện repository cũng có thể tạo ra các API REST phức tạp một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các khái niệm cơ bản và cách sử dụng của Spring Data REST. Bạn sẽ khám phá cách quản lý các hoạt động cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả với Spring Data REST, giúp bạn dễ dàng điều hướng qua những khía cạnh phức tạp của việc xây dựng các API mạnh mẽ. Hãy cùng tham gia vào hành trình thú vị này khi chúng ta khám phá các khả năng của Spring Data REST, đưa ra một phương pháp tiếp cận thông minh để xử lý các dịch vụ RESTful một cách dễ dàng và hiệu quả.

Trong một ứng dụng dựa trên Spring điển hình, chúng ta tạo một kiến trúc ba lớp:   API Test Client (Postman) <–> Controller <–> Service <–>DAO<–> Database:

Spring Data JPA là một công nghệ mạnh mẽ trong lớp truy cập dữ liệu được sử dụng để tối ưu hóa và đơn giản hóa các hoạt động cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng dựa trên Java. JPA (Java Persistence API) cung cấp một giao diện để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như lưu trữ, truy xuất, cập nhật và xóa đối tượng Java trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Spring Data JPA tận dụng các tính năng được cung cấp bởi JPA để tạo ra một lớp tiện ích được sử dụng trong các dự án Spring, giúp thực hiện các hoạt động cơ sở dữ liệu hiệu quả và ý nghĩa hơn.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của Spring Data JPA là khả năng tự động quản lý các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete). Mà không cần viết các truy vấn tùy chỉnh, các hoạt động có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các quy ước đơn giản về tên phương thức. Ví dụ, các phương thức như findAllfindById cho phép dễ dàng truy xuất tất cả các bản ghi từ cơ sở dữ liệu hoặc một bản ghi cụ thể dựa trên ID của nó. Phương pháp này loại bỏ sự phức tạp và lặp lại không cần thiết của mã, tạo điều kiện cho việc phát triển mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Hmm… Liệu điều này có áp dụng cho các REST API không?

Vấn đề và Giải pháp

Vấn đề là gì?

Nếu chúng ta muốn tạo các REST API CRUD cho một entity, chúng ta cần tạo một lớp controller và viết các REST API (create, update, delete, get, phân trang, sắp xếp, v.v.) thủ công.

Nếu chúng ta muốn tạo các REST API CRUD cho các entity khác nhau: ví dụ, Department, Project, Company, User, v.v. Thì chúng ta cần tạo một controller cho tất cả các entity này và tạo các REST API.

Chúng ta đang lặp lại cùng một đoạn mã…

Hãy nghĩ về giải pháp: Spring có thể tự động tạo các REST API CRUD cho entity cho chúng ta.

Solution

Spring Data REST module is the solution. Spring Data REST uses interfaces that extend JpaRepository and provides CRUD REST APIs for entities for FREE — Helps to minimize the boiler-plate controller layer code.

Mời đọc tiếp hướng dẫn tại trang gốc

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.