TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 5- Springboot- HelloWorld- Truyền dữ liệu từ Controller sang View

Thông qua biến đối tượng ModelMap model, Model model, Đặt nó như là một tham số đầu vào của phương thức action

– Dùng phương thức addAtrribute (“key”, ”value”)   của lớp ModelMap hoặc Model để đặt dữ liệu vào model và đưa sang view

– Tại view: ta sử dụng cú pháp  ${key} để lấy value ra hiển thị

– Code sau đây demo HomeController

package thomc.HelloSpringBoot.Controllers;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
@Controller
public class HomeController {
	@GetMapping("/")
	public String trangchu(ModelMap model) {
		///
		model.addAttribute("tb","Xin chào");    //key là tb
		model.addAttribute("hoten","Mai Cường Thọ");  // key là hoten
		return "index"; 
	}
}

– Code sau đây demo Hiển thị lên view  với Thymeleaf engine

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
  Ví dụ mẫu Hello SpringBoot + Thymeleaf 
  <h2 th:text=${tb}/>
  <span th:text=${hoten} />
</body>
</html>

– Full mã nguồn dự án xem tại đây: SOT383-Web2CLC/HelloSpringBoot at main · maicuongtho/SOT383-Web2CLC (github.com)

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.