TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 6: Springboot- Truyền danh sách đối tượng sang View và trình bày

Bài viêt gới thiệu cách truyền một danh sách các đối tượng từ Contrller sang View. Công nghệ tầng view sử dụng Thymeleaf. Hướng dẫn sử trình bày danh sách bằng Thymeleaf.

1. Định nghĩa Entiy/POJO

package thomc.DisplayListObjectPagination.models;

public class SinhVien {
	private String maSoSV;
	private String hoVaTen;
	public String getMaSoSV() {
		return maSoSV;
	}
	public void setMaSoSV(String maSoSV) {
		this.maSoSV = maSoSV;
	}
	public String getHoVaTen() {
		return hoVaTen;
	}
	public void setHoVaTen(String hoVaTen) {
		this.hoVaTen = hoVaTen;
	}
	public SinhVien(String maSoSV, String hoVaTen) {
		this.maSoSV = maSoSV;
		this.hoVaTen = hoVaTen;
	}
}

2. Code Controller với việc cho sẵn danh sách đối tượng

package thomc.DisplayListObject.controlllers;
import thomc.DisplayListObject.models.SinhVien;
... các import cần thiết khác
@Controller
public class SinhVienController {
	// Ta hard-code dữ liệu tại đây  để tiện demo------ 
	static List<SinhVien> dsSinhVien=  new ArrayList<SinhVien>();
	static {
		dsSinhVien.add(new SinhVien("0001", "Mai Cường Thọ"));
		dsSinhVien.add(new SinhVien("0002", "Trần Văn Long"));
		}
	//----------hết phần hard-code dữ liệu ---------------------	
	@GetMapping("/danhsachSV")
	public String listStudent(ModelMap model) {
	    model.addAttribute("dsSV", dsSinhVien);
	    return "sinhvien_getAll";
	}
}

3. Hiển thị lên View

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Danh sách sinh viên</title>
</head>
<body>
	<h1>Student List</h1>
	<table border="1">
		<thead>
			<tr>
				<th>Mã số sinh viên </th>
				<th>Họ và Tên </th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<tr th:each="sv : ${dsSV}">
				<td th:text="${sv.maSoSV}" />
				<td th:text="${sv.hoVaTen}" />
				
			</tr>
		</tbody>
	</table>
</body>
</html>

Xem full mã nguồn tại đây: https://github.com/maicuongtho/SOT383-Web2CLC/tree/main/DisplayListObject

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.