TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 13. [Demo] – Quản lý bán hàng với Spring boot – 3. Xây dựng các Entity mapping

Phần này hướng dẫn xây dựng các entity để mapping tương ứng với các bảng, quan hệ trong cơ sở dữ liệu

về mối quan hệ giựa các thực thể, xem lại bài viết này

KhachHang

 

/**
 * 
 */
package tiil.edu.QuanLyBanHangCuaHangMNK.models;

import java.sql.Date;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;

/**
 * @author thomc
 *
 */
@Entity
@Table(name = "KHACHHANG") 
public class KhachHang {
	@Id
	@Column(name = "MAKH")    // tên cột, trong bảng , phải viết giống 100%
	private String maKH;         // được mapping sang trường thông tin là MaKH, trong class này
	@Column(name="HOTEN" )
	private String hoTen;
	@Column(name="DCHI" )
	private String diaChi;
	@Column(name="SODT" )
	private String soDT;
	@Column(name="NGSINH" )
	private Date ngaySinh;
	@Column(name="NGDK" )
	private Date ngayDangKy;
	@Column(name="DOANHSO" )
	private double doanhSo;
	
	public String getMaKH() {
		return maKH;
	}
	public void setMaKH(String maKH) {
		this.maKH = maKH;
	}
	public String getHoTen() {
		return hoTen;
	}
	public void setHoTen(String hoTen) {
		this.hoTen = hoTen;
	}
	public String getDiaChi() {
		return diaChi;
	}
	public void setDiaChi(String diaChi) {
		this.diaChi = diaChi;
	}
	public String getSoDT() {
		return soDT;
	}
	public void setSoDT(String soDT) {
		this.soDT = soDT;
	}
	public Date getNgaySinh() {
		return ngaySinh;
	}
	public void setNgaySinh(Date ngaySinh) {
		this.ngaySinh = ngaySinh;
	}
	public Date getNgayDangKy() {
		return ngayDangKy;
	}
	public void setNgayDangKy(Date ngayDangKy) {
		this.ngayDangKy = ngayDangKy;
	}
	public double getDoanhSo() {
		return doanhSo;
	}
	public void setDoanhSo(double doanhSo) {
		this.doanhSo = doanhSo;
	}
	
}

  FullHD video

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.