TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

GeoGebra for Teaching and Learning Math


Có thể sử dụng các công thức tính toán, vẽ minh họa chính xác

GeoGebra – the world’s favorite, free math tools used by over 100 million students and teachers

Về biên tập viên:Thầy TiiL

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.