TIN & HỌC TiiL

>> Học từ xa theo cách của bạn <<

Thẻ: Lập trình

27/12/2021

Tiếp phần 1 Trắc nghiệm Lập trình C có đáp áp #P1 Câu 31 : Kết quả in ra màn hình của chương trình sau : #include <stdio.h> void main() { int ch=’A’; printf(“%d”,ch); } a)     A. b)     a. C#)     65. d)     Kết quả khác.   Câu 32:Kết quả của chương trình sau: #include <stdio.h> void main() { int i=98; printf(“%c”,i); }; […]

Đọc thêm →
27/12/2021

Câu 1: Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C? a)     diem toan b)     3diemtoan C#)     _diemtoan d)     -diemtoan   Câu 2: Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: a)     Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). B#)     Nó được khai báo ngoài […]

Đọc thêm →
16/10/2021

Chia sẻ để các bạn tham khảo, học tập với bài giảng Lập trình hướng đối tượng, có mô phỏng theo Java 

Đọc thêm →
13/10/2021

Bài này cung cấp cho các bạn một số ví dụ về sử dụng cấu trúc rẽ nhánh bằng lệnh if else. Từ ví dụ đơn giản, đến if else kết hợp, if else lồng nhau.

Đọc thêm →
10/10/2021

Như đã nói, “thuật toán” hay phương pháp giải là một dãy các “chỉ dẫn” rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề/bài toán hay nhiệm vụ đã cho. Các ví dụ ở Bài 2 được thực hiện theo một cách lần […]

Đọc thêm →
07/10/2021

Một cái máy sản xuất mặc dù đã có những hướng dẫn thực hiện nhưng để sản xuất ra sản phẩm thì ta cần phải cung cấp nguyên liệu cho nó (bỏ nguyên liệu vào các ngăn chứa phù hợp), máy móc có thể cần thêm các ngăn chứa trung gian, ngăn chứa sản phẩm […]

Đọc thêm →
07/10/2021

Trong việc lập chương trình cho máy tính, đầu tiên cần “đơn giản” hiểu : Chương trình là gì, Chương trình máy tính là gì, Lập chương trình là gì, Ngôn ngữ lập trình và vai trò, Cách sử dụng… Hiểu đơn giản, lập trình hay viết chương trình tức là đưa ra các chỉ dẫn […]

Đọc thêm →
06/10/2021

Trong việc lập chương trình cho máy tính / học lập trình, đầu tiên cần “đơn giản” hiểu : Chương trình là gì, Chương trình máy tính là gì, Lập chương trình là gì, Ngôn ngữ lập trình và vai trò.

Đọc thêm →
06/10/2021

Để hiểu đơn giản, lập trình hay viết chương trình tức là đưa ra các chỉ dẫn (lệnh) để máy tính thực hiện theo. Các chỉ dẫn này thường được viết bằng một “ngôn ngữ” thân thiện với người lập trình, sau đó một ứng dụng trung gian giúp chuyển sang ngôn ngữ máy hiểu […]

Đọc thêm →