TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

An toàn mạng không dây và di động

Slide bài giảng [ Patrick Tague, Carnegie Melon University, 2015)

1 Class #1 – Course Introduction & Logistics Tải về
2 Class #2 – Wireless Security Basics & Threat Models Tải về
3 Class #3 – Project Discussion; OMNET++ Intro Tải về
4 Class #4 – OMNET++ Intro;  Physical Layer Threats Tải tất cả về
5 Class #5 – Jamming, “Physical Layer Security”
6 Class #6 – Link Layer Threats; WiFi Security
7 Class #7 – More WiFi Security
8 Class #8 – Broadcast Security & Key Mgmt
9 Class #9 – MAC Misbehavior; OMNET++ Tutorial II
10 Class #10 – Network Layer Threats; Identity Mgmt.
11 Class #11 – Routing and Forwarding Security
12 Class #12 – Forwarding Security
13 Class #13 – Network Privacy & Anonymity
14 Class #14 – Trust and Reputation
15 Class #15 – Wireless Transport Security;OMNET++ Tutorial III
16 Class #16 – Location Service Security
17 Class #17 – Cross-Layer Attack & Defense
18 Class #18 – Statistical Attack Detection
19 Class #19 – VANET Security & Privacy
20 Class #20 – IoT Security & Privacy
21 Class #21 – Telecom Security & Privacy

https://github.com/maicuongtho/NTU_Attack_MANET

Giới thiệu INET framework trên OMNeT++ – YouTube