TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Chủ đề 2: Kiểu dữ liệu và biến trong lập trình C

Kiểu dữ liệu và biến là các khái niệm cơ bản trong lập trình C. Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà một biến có thể chứa, trong khi biến là một vị trí trong bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ giá trị. Hãy tìm hiểu về kiểu dữ liệu và biến trong lập trình C.

 1. Kiểu dữ liệu trong lập trình C:
  • Kiểu số nguyên (integer): Sử dụng để lưu trữ các giá trị số nguyên. Ví dụ: intshortlong.
  • Kiểu số thực (floating-point): Sử dụng để lưu trữ các giá trị số thập phân. Ví dụ: floatdouble.
  • Kiểu ký tự (character): Sử dụng để lưu trữ các ký tự đơn. Ví dụ: char.
  • Kiểu chuỗi (string): Sử dụng để lưu trữ chuỗi các ký tự. Ví dụ: char[]char*.
  • Kiểu logic (boolean): Sử dụng để lưu trữ giá trị đúng (true) hoặc sai (false). Ví dụ: bool.
 2. Khai báo biến trong lập trình C:
  • Để khai báo một biến, ta cần chỉ định kiểu dữ liệu của biến và tên biến. Ví dụ: int age;float height;char gender;.
  • Biến có thể được khởi tạo giá trị ban đầu hoặc để trống. Ví dụ: int count = 0;char letter;.
  • Biến có thể được gán giá trị mới sau khi khai báo. Ví dụ: age = 25;height = 1.75;.
 3. Sử dụng biến trong lập trình C:
  • Để sử dụng giá trị của biến, ta chỉ cần gọi tên biến. Ví dụ: printf("Tuổi: %d", age);.
  • Biến có thể được thay đổi giá trị bằng cách gán giá trị mới. Ví dụ: age = 30;.
  • Các phép toán và thao tác khác có thể được thực hiện trên biến. Ví dụ: sum = num1 + num2;length = strlen(name);.
#include <stdio.h>

int main() {
  int age = 25;    // Khai báo và khởi tạo biến age
  float height = 1.75; // Khai báo và khởi tạo biến height
  char gender = 'M'; // Khai báo và khởi tạo biến gender

  printf("Tuổi: %d\n", age);      // In ra giá trị của biến age
  printf("Chiều cao: %.2f\n", height);  // In ra giá trị của biến height
  printf("Giới tính: %c\n", gender);   // In ra giá trị của biến gender

  age = 30; // Gán giá trị mới cho biến age
  printf("Tuổi mới: %d\n", age);     // In ra giá trị mới của biến age

  return 0;
}

Kết quả thực hiện:

Tuổi: 25
Chiều cao: 1.75
Giới tính: M
Tuổi mới: 30

 

Comments are closed.