TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Hướng dẫn dùng RecyclerView trong Lập trình Android

GIỚI THIỆU  RecyclerView

RecyclerView là một thành phần cực kỳ quan trọng trong việc phát triển ứng dụng Android. Nó cung cấp một cách hiệu quả để hiển thị danh sách các mục dữ liệu có thể cuộn được trên màn hình của thiết bị di động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào các vấn đề chính khi làm việc với RecyclerView và cách giải quyết chúng.

Bạn muốn tìm hiểu nhanh qua video:

Mời xem video phân tích tại: video hướng dẫn 

Mới xem video hướng dẫn lập trình: phần 1phần 2

1. Tối Ưu Hiệu Suất

Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi làm việc với RecyclerView là tối ưu hiệu suất. Khi có một lượng lớn dữ liệu cần hiển thị, việc không tối ưu có thể dẫn đến tình trạng giật lag và tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, có một số cách tiếp cận:

 • Sử Dụng ViewHolder: Đảm bảo rằng bạn sử dụng ViewHolder để tái sử dụng các phần tử giao diện (View) và giảm thiểu việc tạo mới chúng.
 • Sử Dụng DiffUtil: DiffUtil giúp tối ưu việc cập nhật dữ liệu trong RecyclerView bằng cách so sánh các phiên bản mới và cũ của dữ liệu và thông báo cho RecyclerView về sự thay đổi.
 • Paging: Sử dụng Paging để tải dữ liệu một cách chia nhỏ và tải dữ liệu theo yêu cầu, giúp giảm áp lực lên bộ nhớ và tối ưu hiệu suất.

2. Xử Lý Sự Kiện Click

Xử lý sự kiện click trên các mục trong RecyclerView là một nhiệm vụ quan trọng. Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể tương tác với các mục dữ liệu một cách dễ dàng. Dưới đây là một số cách để xử lý sự kiện click:

 • Sử dụng giao diện OnClickListener trong ViewHolder.
 • Sử dụng Interface: Tạo một interface để xử lý sự kiện click và truyền nó từ Adapter đến Activity hoặc Fragment.
 • Sử Dụng RecyclerView.OnItemTouchListener: Sử dụng lớp RecyclerView.OnItemTouchListener để lắng nghe sự kiện click trên RecyclerView.
 • Sử Dụng Thư Viện Bên Thứ Ba: Có nhiều thư viện bên thứ ba như RxJava hoặc LiveData có thể giúp quản lý sự kiện click một cách dễ dàng hơn.

3. Hiển Thị Dữ Liệu Đa Dạng

RecyclerView không chỉ hỗ trợ hiển thị danh sách dữ liệu đơn giản mà còn có thể hiển thị các loại dữ liệu đa dạng như lưới (Grid), lưới dạng dọc (Staggered Grid), hoặc thậm chí là các danh sách có thứ tự khác nhau. Để thực hiện điều này, ta cần sử dụng các Adapter và LayoutManager phù hợp với yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

4. Tương Tác Với Dữ Liệu

Khi làm việc với RecyclerView, tương tác với dữ liệu là một phần không thể thiếu. Điều này bao gồm thêm, sửa, xóa và di chuyển các mục dữ liệu. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, ta có thể:

 • Cập Nhật Dữ Liệu Trên Adapter: Thực hiện các thay đổi trên dữ liệu được hiển thị bằng cách thay đổi dữ liệu trong Adapter và gọi các phương thức notify để thông báo cho RecyclerView về sự thay đổi.
 • Sử Dụng Callbacks: Sử dụng các callbacks hoặc LiveData để thông báo về sự thay đổi dữ liệu từ Adapter đến Activity hoặc Fragment.

Kết Luận về RecyclerView

RecyclerView là một thành phần mạnh mẽ và linh hoạt trong việc xây dựng các ứng dụng Android. Bằng cách tối ưu hiệu suất, xử lý sự kiện click, hiển thị dữ liệu đa dạng và tương tác với dữ liệu một cách hiệu quả, chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của RecyclerView để tạo ra các ứng dụng Android tuyệt vời và phong phú.

Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản (Item đơn giản)

RecyclerView là một thành phần quan trọng trong việc hiển thị danh sách dữ liệu trên nền tảng Android. Trong phần này, chúng ta sẽ đi qua các bước cơ bản để sử dụng RecyclerView trong ứng dụng Android bằng Java.

1. Thêm RecyclerView vào Layout XML

Trước tiên, bạn cần thêm RecyclerView vào layout XML của Activity hoặc Fragment mà bạn muốn hiển thị danh sách. Ví dụ:

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
android:id="@+id/recycler_view"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" />

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
  android:id="@+id/recycler_view"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" />

2. Tạo Layout Cho Một Mục Dữ Liệu

Tiếp theo, bạn cần tạo layout cho một mục dữ liệu trong danh sách. Đây là giao diện XML cho một mục trong RecyclerView:

<!-- item_layout.xml -->
<TextView
  android:id="@+id/text_view"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:textSize="18sp"
  android:padding="16dp" />

3. Tạo Adapter

Sau đó, bạn cần tạo một Adapter để cung cấp dữ liệu cho RecyclerView và kết nối dữ liệu với các phần tử giao diện. Ví dụ:

public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.MyViewHolder> {

  private List<String> mData;

  public MyAdapter(List<String> data) {
    mData = data;
  }

  @NonNull
  @Override
  public MyViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_layout, parent, false);
    return new MyViewHolder(view);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull MyViewHolder holder, int position) {
    String item = mData.get(position);
    holder.textView.setText(item);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mData.size();
  }

  public static class MyViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    TextView textView;

    public MyViewHolder(@NonNull View itemView) {
      super(itemView);
      textView = itemView.findViewById(R.id.text_view);
    }
  }
}

4. Kết Nối RecyclerView với Adapter

Tiếp theo, bạn cần kết nối RecyclerView với Adapter trong Activity hoặc Fragment. Ví dụ:

RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.recycler_view);
recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

List<String> data = new ArrayList<>();
// Thêm dữ liệu vào data

MyAdapter adapter = new MyAdapter(data);
recyclerView.setAdapter(adapter);

Kết Luận 2

Trong phần này, chúng ta đã thảo luận về các bước cơ bản để sử dụng RecyclerView trong ứng dụng Android với Java. Bằng cách thêm RecyclerView vào layout XML, tạo layout cho mỗi mục dữ liệu, tạo Adapter và kết nối RecyclerView với Adapter, bạn có thể hiển thị danh sách dữ liệu một cách dễ dàng và linh hoạt trên thiết bị Android của mình.

Hướng Dẫn Sử Dụng (Item là một đối tượng)

Mời xem video phân tích tại: video hướng dẫn 

Mới xem video hướng dẫn lập trình: phần 1phần 2

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.