TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Sử dụng RecycleView qua ví dụ cụ thể

Link tải full mã nguồn

https://github.com/maicuongtho/SOT397-MobileAppDev/tree/main/RecycleViewExample

Lớp Country

package vn.edu.tinhoc123.recycleviewexample;

public class Country {
  private String countryName;
  private String countryFlag;
  private int population;
  // Constructor
  // getters, setters

}

Lớp Country Recyclview Adaper

package vn.edu.tinhoc123.recycleviewexample;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.List;

public class CountryRVAdapter extends RecyclerView.Adapter {
  List<Country> lstDataSource;
  public CountryRVAdapter(List<Country> lstDataSource) {
    this.lstDataSource = lstDataSource;
  }
  // Item view hoder class
  public final class CountryItemViewHoder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
    ImageView flagView;
    TextView countryNameView;
    TextView populationView;
    public int position;
    public CountryItemViewHoder(View itemView) {
      super(itemView);
      itemView.setOnClickListener(this);
      flagView =(ImageView)  itemView.findViewById(R.id.imageViewFlag);
      countryNameView =(TextView) itemView.findViewById(R.id.textViewCountryName);
      populationView = (TextView) itemView.findViewById(R.id.textViewPopulation);
    }
    @Override
    public void onClick(View view) {
      // Get the clicked item position
      int clickedPosition = getAdapterPosition();
      // Get the corresponding Ctrounty object
      Country country = lstDataSource.get(clickedPosition);
      // Perform the desired action for the clicked item
      Toast.makeText(view.getContext(), "Clicked: " + country.getCountryName(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  @NonNull
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.country_item_layout, parent, false);
    CountryItemViewHoder vh = new CountryItemViewHoder(v);
    return vh;
  }
  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull RecyclerView.ViewHolder holder, @SuppressLint("RecyclerView") int position) {
    CountryItemViewHoder viewHolder = (CountryItemViewHoder) holder;
    viewHolder.position = position;
    Country country = lstDataSource.get(position);
    ((CountryItemViewHoder) holder).countryNameView.setText(country.getCountryName());
    ((CountryItemViewHoder) holder).flagView.setImageResource( getMipmapResId(holder.itemView, country.getCountryFlag()));
    ((CountryItemViewHoder) holder).populationView.setText(String.valueOf(country.getPopulation()) );
  }
  private int getMipmapResId(View itemView, String mipmapName) {
    String packageName = itemView.getContext().getPackageName();
    return itemView.getResources().getIdentifier(mipmapName, "mipmap", packageName);
  }
  @Override
  public int getItemCount() {
    return lstDataSource.size();
  }
}

Thiết kế bố cục cho mỗi Item, tệp: country_item_layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="100dp" >

  <ImageView
    android:id="@+id/imageViewFlag"
    android:layout_width="90dp"
    android:layout_height="90dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginBottom="5dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    tools:srcCompat="@tools:sample/avatars" />

  <TextView
    android:id="@+id/textViewCountryName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginEnd="5dp"
    android:text="Ten Quoc Gia o day"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="18dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/imageViewFlag"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textViewPopulation"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="38dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:layout_marginEnd="5dp"
    android:text="Population: 1000000"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/imageViewFlag"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewCountryName" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Xem full video hướng dẫn tại đây, hoặc xem bài về tùy biến Listview ở liên kết này https://youtu.be/Gq6XsOSQD7w?si=uBVKMQ82Tgxro0BI

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.