TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Sử dụng RecycleView qua ví dụ cụ thể

Link tải full mã nguồn

https://github.com/maicuongtho/SOT397-MobileAppDev/tree/main/RecycleViewExample

Lớp Country

package vn.edu.tinhoc123.recycleviewexample;

public class Country {
  private String countryName;
  private String countryFlag;
  private int population;
  // Constructor
  // getters, setters

}

Lớp Country Recyclview Adaper

package vn.edu.tinhoc123.recycleviewexample;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.List;

public class CountryRVAdapter extends RecyclerView.Adapter {
  List<Country> lstDataSource;
  public CountryRVAdapter(List<Country> lstDataSource) {
    this.lstDataSource = lstDataSource;
  }
  // Item view hoder class
  public final class CountryItemViewHoder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
    ImageView flagView;
    TextView countryNameView;
    TextView populationView;
    public int position;
    public CountryItemViewHoder(View itemView) {
      super(itemView);
      itemView.setOnClickListener(this);
      flagView =(ImageView)  itemView.findViewById(R.id.imageViewFlag);
      countryNameView =(TextView) itemView.findViewById(R.id.textViewCountryName);
      populationView = (TextView) itemView.findViewById(R.id.textViewPopulation);
    }
    @Override
    public void onClick(View view) {
      // Get the clicked item position
      int clickedPosition = getAdapterPosition();
      // Get the corresponding Ctrounty object
      Country country = lstDataSource.get(clickedPosition);
      // Perform the desired action for the clicked item
      Toast.makeText(view.getContext(), "Clicked: " + country.getCountryName(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }

  @NonNull
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.country_item_layout, parent, false);
    CountryItemViewHoder vh = new CountryItemViewHoder(v);
    return vh;
  }
  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull RecyclerView.ViewHolder holder, @SuppressLint("RecyclerView") int position) {
    CountryItemViewHoder viewHolder = (CountryItemViewHoder) holder;
    viewHolder.position = position;
    Country country = lstDataSource.get(position);
    ((CountryItemViewHoder) holder).countryNameView.setText(country.getCountryName());
    ((CountryItemViewHoder) holder).flagView.setImageResource( getMipmapResId(holder.itemView, country.getCountryFlag()));
    ((CountryItemViewHoder) holder).populationView.setText(String.valueOf(country.getPopulation()) );
  }
  private int getMipmapResId(View itemView, String mipmapName) {
    String packageName = itemView.getContext().getPackageName();
    return itemView.getResources().getIdentifier(mipmapName, "mipmap", packageName);
  }
  @Override
  public int getItemCount() {
    return lstDataSource.size();
  }
}

Thiết kế bố cục cho mỗi Item, tệp: country_item_layout.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="100dp" >

  <ImageView
    android:id="@+id/imageViewFlag"
    android:layout_width="90dp"
    android:layout_height="90dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginBottom="5dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    tools:srcCompat="@tools:sample/avatars" />

  <TextView
    android:id="@+id/textViewCountryName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:layout_marginEnd="5dp"
    android:text="Ten Quoc Gia o day"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="18dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/imageViewFlag"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textViewPopulation"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="38dp"
    android:layout_marginStart="5dp"
    android:layout_marginTop="2dp"
    android:layout_marginEnd="5dp"
    android:text="Population: 1000000"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/imageViewFlag"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textViewCountryName" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Xem full video hướng dẫn tại đây, hoặc xem bài về tùy biến Listview ở liên kết này https://youtu.be/Gq6XsOSQD7w?si=uBVKMQ82Tgxro0BI

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *