TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Linear Layout – ví dụ với hoạt ảnh slide

Các nhà phát triển Android đã quen thuộc với nhiều loại bố cục khác nhau cho mục đích thiết kế cơ bản. Điều kiện quan trọng nhất mà bất kỳ thuộc tính bố cục nào cũng phải đáp ứng là khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị và xử lý hoặc điều chỉnh từng giao diện người dùng cho phù hợp với màn hình mà nó được hiển thị.

Tôi sẽ đưa ra một bản demo ngắn gọn về điều này. Chúng ta hãy tạo một dự án cấu thành màn hình chính trong Android, tương tự như màn hình chính của Nokia Lumia.

 

Design xml file of the Activity:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_margin="10dp"
  tools:context=".MainActivity">
<ScrollView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:id="@+id/scrollView"
  android:scrollbars="none">

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent">

<LinearLayout
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_alignParentTop="true"
  android:layout_alignParentStart="true"
  android:id="@+id/linearLayout"
  android:layout_marginBottom="5dp">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_weight="1"
    android:background="#00CED1"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:id="@+id/l1">

    <ImageView
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:src="@drawable/contact"
      android:layout_marginTop="25dp" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Contact"
      android:id="@+id/textView"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textColor="#ffffff"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:layout_marginBottom="15dp" />

  </LinearLayout>

</LinearLayout>

<LinearLayout
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_weight="3"
  android:background="#FF3300"
  android:layout_marginLeft="0dp"
  android:id="@+id/l2">

  <ImageView
    android:layout_width="60dp"
    android:layout_height="60dp"
    android:id="@+id/imageView2"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:src="@drawable/camera"
    android:layout_marginTop="25dp" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Video"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:textColor="#ffffff"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginBottom="15dp" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_below="@+id/linearLayout"
  android:layout_alignParentStart="true"
  android:id="@+id/linearLayout2"
  android:layout_marginBottom="5dp">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_weight="1"
    android:background="#FFCC11"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:id="@+id/l3">

    <ImageView
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:id="@+id/imageView3"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:src="@drawable/audio"
      android:layout_marginTop="25dp" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Audio"
      android:id="@+id/textView3"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textColor="#ffffff"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:layout_marginBottom="15dp" />

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:background="#0198E1"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:id="@+id/l4"
    android:layout_marginTop="5dp">

    <ImageView
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:id="@+id/imageView4"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:src="@drawable/photo"
      android:layout_marginTop="25dp" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Photo"
      android:id="@+id/textView4"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textColor="#ffffff"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:layout_marginBottom="15dp" />

  </LinearLayout>
</LinearLayout>

<LinearLayout
  android:orientation="horizontal"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_below="@+id/linearLayout2"
  android:layout_alignParentStart="true">

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="1">

    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="1"
      android:background="#9B30FF"
      android:layout_marginRight="5dp"
      android:layout_marginBottom="5dp"
      android:layout_marginTop="5dp"
      android:id="@+id/l5">

      <ImageView
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="60dp"
        android:id="@+id/imageView5"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginTop="25dp"
        android:src="@drawable/note" />

      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Notes"
        android:id="@+id/textView5"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_marginBottom="15dp"
        android:textColor="#ffffff" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="1">

      <LinearLayout
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <LinearLayout
          android:orientation="vertical"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:layout_weight="1"
          android:background="#37BC61"
          android:layout_marginTop="5dp"
          android:layout_marginRight="5dp"
          android:id="@+id/l7">

          <ImageView
            android:layout_width="60dp"
            android:layout_height="60dp"
            android:id="@+id/imageView6"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:src="@drawable/moreapp" />

          <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="More Apps"
            android:id="@+id/textView6"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginBottom="15dp"
            android:textColor="#ffffff" />

        </LinearLayout>

        <LinearLayout
          android:orientation="vertical"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:layout_weight="1"
          android:background="#FF8600"
          android:layout_marginRight="5dp"
          android:layout_marginTop="5dp"
          android:layout_marginLeft="5dp"
          android:id="@+id/l8">

          <ImageView
            android:layout_width="60dp"
            android:layout_height="60dp"
            android:id="@+id/imageView7"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_marginTop="25dp"
            android:src="@drawable/quickview" />

          <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Quick View"
            android:id="@+id/textView7"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:layout_marginBottom="15dp"
            android:textColor="#ffffff" />

        </LinearLayout>

      </LinearLayout>

    </LinearLayout>

  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_weight="2"
    android:background="#00868B"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_marginTop="5dp"
    android:id="@+id/l6">

    <ImageView
      android:layout_width="60dp"
      android:layout_height="60dp"
      android:id="@+id/imageView8"
      android:layout_gravity="center"
      android:src="@drawable/setting"
      android:layout_marginTop="80dp" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Settings"
      android:id="@+id/textView8"
      android:layout_gravity="center"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:layout_marginBottom="15dp"
      android:textColor="#ffffff" />

  </LinearLayout>

</LinearLayout>

</RelativeLayout>

  </ScrollView>
  </RelativeLayout>

 

Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.