TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Bài 2+. Các ví dụ lệnh printf và scanf xuất/nhập dữ liệu trong Lập trình C

Bài 2 đã giới thiệu về Sử dụng Biến và Nhập xuất trong Lập trình C  , nội dung sau đây là một số ví dụ cụ thể.
Các bạn có thể xem video demo lập trình các ví dụ này trên TiiL channel tại đây

Ví dụ 1: Sử dụng lệnh printf để Xuất một Chuỗi ký tự TiiL hoc lap trinh C  ra màn hình 

#include <stdio.h>  
int main()
{ 
  printf("TiiL hoc lap trinh C");
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

TiiL hoc lap trinh C

 


Ví dụ  2: Xuất một số nguyên ra màn hình

#include <stdio.h>
int main()
{
  int soNguyen = 5;
  printf("So nguyen = %d", soNguyen);
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

So nguyen = 5

 ♥♥♥ Ghi nhớ: ta sử dụng định dạng %d để in giá trị kiểu int


Ví dụ 3:  Xuất số thực, có kiểu float , kiểu double ra màn hình

#include <stdio.h>
int main()
{
  float soThucFloat= 18.6;
  double soThucDouble= 68.8;
  printf("So thuc kieu float vua nhap = %f\n", soThucFloat);
  printf("So thuc kieu doube vua nhap = %lf", soThucDouble);
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

So thuc kieu float vua nhap = 18.600000 So thuc kieu double vua nhap =68.800000 ♥♥♥ Ghi nhớ: ta sử dụng định dạng %f để in giá trị kiểu float, và %lf để in giá trị kiểu double .

Ví dụ  #4: Xuất Ký tự ra màn hình

#include <stdio.h>
int main()
{
  char kyTu= 't';  
  printf("Ky tu = %c", kyThu); 
  return 0;
} 

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

Ky tu = t

♥♥♥ Ghi nhớ: sử dụng định dạng %c  để xuất giá trị kiểu ký tự char

Nhập dữ liệu trong lập trình C

Như trên đã nói, chúng ta sẽ sử dụng hàm scanf() để cho phép chương trình đợi dữ liệu từ người dùng cung cấp qua bàn phím, và sau đó lưu trữ vào một vùng nhớ – biến nhớ  để xử lý sau.


Ví dụ số 5:  Kết hợp lệnh xuất và nhập để nhập dữ liệu kiểu số nguyên kiểu int

#include <stdio.h>
int main()
{
  int soNguyen;
  printf("Moi nhap mot so nguyen: ");
  scanf("%d", &soNguyen); 
  printf("So nguyen vua nhap = %d",soNguyen);
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

Moi nhap mot so nguyen: 68
So nguyen vua nhap = 68;

♥♥♥ Ghi nhớ: ta sử dụng định dạng %d để in giá trị kiểu int đối với hàm print

♥♥♥ Ghi nhớ: ta cũng sử dụng định dạng %d để nhập dữ liệu cho biến có kiểu int đối với hàm scanf

♥♥♥♥♥ CHÚ Ý QUAN TRỌNG :   sử dụng &soNguyentrong hàm scanf(). Bởi vị &soNguyen giúp lấy địa chỉ của biến soNguyen, và dữ liệu nhập bởi người sử dụng sẽ được lưu trữ vào địa chỉ đó


Ví dụ số 5:  Kết hợp lệnh xuất và nhập để nhập dữ liệu kiểu số thực kiểu float, double

#include <stdio.h>
int main()
{
  float soThuNhat;
  double soThuhai;

  printf("Moi nhap so thuc thu 1: ");
  scanf("%f", &soThuNhat);
  printf("Moi nhap so thuc thu 2: ");
  scanf("%lf", &soThuHai);

  printf("So thuc thu nhat ban nhap la = %f\n", soThuNhat);
  printf("So thuc thu hai ban nhap la = %lf", soThuHai);

  return 0;
}

Kết quả sau khi thực hiện chương trình:

Moi nhap so thuc thu 1: 12.5
Moi nhap so thuc thu 2: 23.8
So thuc thu nhat ban nhap la = 12.500000
So thuc thu hai ban nhap la = 23.800000
♥♥♥ Ghi nhớ: ta sử dụng định dạng %f đối với kiểu float, và %lf đối với kiểu double .

Ví dụ số 7:   Kết hợp lệnh xuất và nhập để nhập dữ liệu kiểu ký tự 

#include <stdio.h>
int main()
{
  char chr;
  printf("Nhap ky tu: ");
  scanf("%c",&chr);   
  printf("Ky tu ban da nhap la %c.", chr); 
  return 0;
}  

 


Nhập nhiều dữ liệu đồng thời với lệnh scanf

Ta có thể tiết kiệm lệnh bằng cách cho phép người dùng nhập nhiều dữ liệu một lúc, và lần lượt cất vào từng biến một theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ sau cho phép người dùng nhập và 2 số  đồng thời  (cách nhau bởi khoảng trắng hoặc dấu enter) và cất vào các biến a và b  tương ứng, rồi lại hiển thị ngược trở ra.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a;
  float b;

  printf("Moi nhap mot so nguyen va sau do la mot so thuc: ");
 
  // Cho phep nhap dong thoi
  scanf("%d%f", &a, &b);

  printf("Ban da nha %d va %f", a, b); 
  return 0;
}

Output

Moi nhap mot so nguyen va sau do la mot so thuc: -8 9.9 Ban da nhap -8 va 9.900000

Tham khảo một số định dạng vào/ra dùng trong nhập xuất

 • %d cho kiểu nguyên int
 • %f cho  kiểu số thực, dạng float
 • %lf cho kiểu số thực dạng double
 • %c cho kiểu ký tựchar

 

Kiểu dữ liệu Chuỗi định dạng
int %d
char %c
float %f
double %lf
short int %hd
unsigned int %u
long int %li
long long int %lli
unsigned long int %lu
unsigned long long int %llu
signed char %c
unsigned char %c
long double %Lf
Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.