TiiL Tutorials
@TinhocTiiL

Đề cương Lập trình C cho hệ thống nhúng và IoTs

Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để viết các chương trình firmware cho các thiết bị nhúng, thiết bị IoTs. Ngôn ngữ C được mô tả rất sát với hoạt động của phần cứng, đảm bảo hiệu năng tốc độ thực thi lệnh và tiết kiệm bộ nhớ.

Tuy nhiên, việc hiểu và sử dụng được ngôn ngữ C trong các ứng dụng nhúng và IoT để viết được các chương trình firmware, sử dụng và xây dựng các thư viện chức năng ngoại vi, hay thực hiện phân tích, debug, tối ưu chương trình vẫn là vấn đề khó khăn đối với nhiều bạn mới bắt đầu.

Dưới đây là đề cương đề nghị tham khảo cho các bạn đam mê lĩnh vực này

NỘI DUNG TRAINING C EMBEDDED/IOT
BUỔI TÊN BÀI HỌC NỘI DUNG
1 Ngôn ngữ C trong phát triển hệ thống Nhúng và các thiết bị IoTs 1. Giới thiệu về lập trình hệ thống nhúng và các thiết bị IoTs
2. Tại sao sử dụng ngôn ngữ C để lập trình nhúng và các thiết bị IoTs?
3. Cấu trúc chương trình C cơ bản trong lập trình nhúng và các thiết bị IoTs
4. Biên dịch và chạy chương trình C trên vi điều khiển
5. Thực hành liên kết file bằng Command Line
6. Giới thiệu phần mềm Visual Studio Code
2 Tổ chức bộ nhớ vi điều khiển 1. Kiến trúc chung của vi điều khiển (MCU, CPU, CPU Core)
2. Bộ nhớ chương trình
3. Bộ nhớ dữ liệu
4. Phân tích EXE file
5. Làm quen với Visual Studio Code
6. Các cú pháp cơ bản
3 Kiểu dữ liệu, các loại biến 1. Kiểu dữ liệu
2. Các kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu nguyên, kiểu thực
3. Các loại biến: biến toàn cục, biến cục bộ
4. Bảng mã ASCII
4 Qualifier và các lớp lưu trữ 1. Qualifier là gì?
2. Hằng – Const
3. Volatile
4. Lớp lưu trữ (Storage Class): Static và Extern
5 Con trỏ và các phép toán trên con trỏ 1. Địa chỉ của biến / toán tử & / toán tử *
2. Con trỏ là gì?
3. Làm việc với con trỏ: khai báo, khởi tạo, đọc ghi dữ liệu
4. Các loại con trỏ: con trỏ hằng, con trỏ NULL, con trỏ void
5. Các phép toán trên con trỏ
6 Toán tử và những thủ thuật tối ưu chương trình 1. Các toán tử cơ bản.
* Toán tử số học.
* Toán tử gán.
* Toán tử logic (Logical Operators).
* Toán tử quan hệ.
* Toán tử bitwise (Bitwise operators).
* Một số toán tử đặc biệt cast, sizeof, control.
2. Thủ thuật tối ưu chương trình và những lưu ý khi sử dụng toán tử.
* Cách sử dụng toán tử làm tăng hiệu năng chương trình.
* Các lỗi thường gặp khi sử dụng toán tử.
7 Hàm 1. Hàm và các thao tác với hàm.
2. Những nguyên tắc xây dựng và sử dụng hàm.
3. Con trỏ và hàm.
8 Lưu đồ thuật toán và Luồng điều khiển 1. Lưu đồ thuật toán
2. Cấu trúc điều khiển.
3. Cấu trúc tuần tự & Cấu trúc chọn.
4. Cấu trúc lặp & Cấu trúc hàm gọi.
5. Luồng nâng cao
9 Mảng, chuỗi 1. Định nghĩa, khởi tạo và sử dụng mảng.
2. Con trỏ và mảng.
3. Định nghĩa, khởi tạo và sử dụng chuỗi.
10 Kiểu dữ liệu tự định nghĩa 1. Struct
2. Struct và Typedef
3. Struct và Con trỏ
4. Enum
5. Bài tập về nhà
11 Một số kinh nghiệm về kỹ thuật trình bày, tối ưu và bảo mật chương trình C 1. Clean Code
2. Optimize Code
3. Secure Code.
12 Sử dụng và xây dựng thư viện 1. Cách đọc hiểu một thư viện.
2. Nguyên tắc và quy ước về thư viện trong ngôn ngữ C.
3. Thực hành viết một thư viện.
Avatar
https://khoacntt.ntu.edu.vn/giang-vien/mai-cuong-tho

một GV Đại học. TiiL đã phụ trách một số môn học như: Lập trình Java, Phát triển web với Java, Lập trình thiết bị di động, Lập trình hệ thống nhúng và IoT.

Comments are closed.